Skriv ditt motto här.

S t Ö r   g ä r n a

Störd stör

Kaspiska havet var för inte alltför länge sedan betydligt större än idag. På 1930-talet mätte sjön hela 423 000 km2 mot dagens 360 000. Vattennivån har på samma tid sjunkit med ungefär två meter. Anledningen är att vattenföringen i Volga, som svarar för hälften av tillflödet, minskat dramatiskt till följd av konstbevattning och uppdämningar. Något avflöde finns inte. Det allt smutsigare vattnet från Volga och den fortgående torrläggningen av lekplatserna är allvarliga hot mot stören. Och till råga på allt blir vattnet successivt saltare eftersom salt stannar kvar när vatten avdunstar. Salthalten ligger idag kring 1,3 procent, men i de nästan uttorkade vikarna kan den uppgå till alarmerande 30 procent - tillräckligt mycket för att till och med göra saltutvinning ekonomiskt försvarbart. Sedan slutet av 1800-talet är emellertid oljeutvinningen den viktigaste näringen i och kring Kaspiska havet, ett tungt slag för ekologin eftersom hundratals borrtorn medför en tung belastning på vattenmiljön.